You are here
Home > O nas

Jesteśmy zespołem animatorów projektów obywatelskich, zrzeszonymi wokół Fundacji Zaczyn. Prowadzimy liczne inicjatywy z udziałem rosnącej społeczności osób 60+ .

Pomagamy zakładać i rozwijać Rady Seniorów na Mazowszu. Do tej pory stworzyliśmy Rady m. in. w: Warszawie, Pruszkowie, Mińsku Mazowieckim, Starych Babicach, Konstancinie-Jeziornej, Raciążu, Drobinie.

Jesteśmy mobilnym zespołem zdolnym do działania w większości regionów kraju.

Realizujemy działania wspierane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów FIO i ASOS. Prowadzimy także projekty finansowane ze środków zagranicznych np. szwajcarskich i amerykańskich.

Współpracujemy z samorządem województwa mazowieckiego oraz kilkunastoma gminami mazowieckimi. Organizujemy Ogólnopolską Paradę Seniorów, która jest największym senioralnym wydarzeniem w Polsce (www.parada.zaczyn.org), wydajemy pismo eksperckie „Polityka Senioralna” (www.polityka.zaczyn.org),

Jako Fundacja Zaczyn ściśle współpracujemy z naszymi partnerami – Fundacją Dialogu Społecznego i Fundacją Konwent Samorządowy na rzecz Społeczności III Wieku.

Honorowy patronat nad naszymi działaniami obejmowali do tej pory: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska; Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 

radyseniorow-tomozedzialac

 

Bazując na doświadczeniu Fundacji Zaczyn, która od lat współpracuje i aktywizuje seniorów w Polsce, realizujemy projekty, które mają na celu wyposażenie mazowieckich Rad Seniorów w niezbędne kompetencje na rzecz działania społeczności lokalnych.

Obecnie w województwie mazowieckim na ponad 300 gmin istnieje mniej niż 30 Rad Seniorów. Powstały one w ostatnich latach w efekcie nowelizacji ustawy o samorządzie z 2013 roku. Rady zostały powołane m. in. w Płocku, Zielonce, Przasnyszu, Górze Kalwarii, Legionowie, Serocku, Wieliszewie, Ostrołęce, Radomiu, Leoncinie, Wiązowej, Wołominie, Warszawie. W 2015/2016 r., dzięki działaniom Fundacji Zaczyn Rady Seniorów postały w Pruszkowie, Mińsku Mazowieckim, Raciążu, Drobinie, Starych Babicach. Nasza fundacja przyjrzała się szczegółowo działaniom tych Rad, dzięki czemu jesteśmy w stanie postawić diagnozę ich kondycji i wypracować, wspólnie z radami i partnerami samorządowymi, wspólne strategie rozwoju Rad, tak by mogły one skutecznie działać na rzecz poprawy poziomu życia osób 60+. Rady Seniorów potrzebują jedynie wsparcia, by stać się niezastąpionym ciałem doradczym oraz inicjatywnym w zakresie lokalnej polityki senioralnej.

Nasza misja

Dostrzegamy ogromne możliwości w istnieniu i działaniu Rad Seniorów, jednak bardzo często pozostają one ciałami biernymi, fasadowymi. By mogły one pełnić swoją rolę, czyli poprawiać warunki życia seniorów w poszczególnych gminach, muszą się wciąż profesjonalizować.

Dobre, skuteczne i zaangażowane Rady Seniorów stanowią znakomity mechanizm wkluczania seniorów w sprawy publiczne i zwiększają ich aktywność obywatelską. Kluczowe są więc kompetencje radnych oraz wypracowanie odpowiednich mechanizmów współpracy członków Rad, pracowników JST, lokalnych samorządowców, reprezentantów NGO i środowisk niesformalizowanych. W sytuacji ograniczenia obiegu wiedzy eksperckiej w zakresie działania Rad Seniorów, konieczna jest pomoc takiej organizacji jak Zaczyn oraz naszych partnerów. Pragniemy wspierać, szkolić i dzielić się zdobytą wiedzą, którą pozyskaliśmy w drodze wieloletniej pracy z seniorami i samorządami.

Nasze projekty

Nasi animatorzy i koordynatorzy realizują w ramach dwóch projektów „Senior, Obywatel, Radny – Silne Obywatelskie Rady Seniorów na Mazowszu” i „Profesjonalne Rady Seniorów na Mazowszu” – szereg warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, konferencji. Tworzymy także wspólnie plany działań i strategię polityki senioralnej. Skupiamy się na wymianie wspólnych doświadczeń.

Najważniejsze jest dla nas, by poszczególne Rady Seniorów na Mazowszu mogły się ze sobą poznać. Dobrze wiemy, że wzajemna współpraca i pomoc może zaowocować w budowanie lepszych warunków życia dla seniorów. Dlatego organizujemy wizyty studyjne, by zachęcić Rady do wymiany doświadczeń – mówi Magdalena Bartecka, koordynatorka projektu „Senior, Obywatel, Radny…”

W ramach tego projektu w dniach 24-26 sierpnia odbyła się w Serocku trzydniowa Szkoła Letnia Rad Seniorów, w której uczestniczyło 15 Rad Seniorów z Mazowsza. Oba projekty zakładają wsparcie finansowe dla Rad, wyjazdy na wizyty studyjne, konferencje, porady ekspertów i prawników.

Nie chcemy, by Rady Seniorów były tylko ciałem fasadowym. Pragniemy, by zaproszone do współpracy Rady były profesjonalne i efektywne w swoich działaniach na rzecz poprawy życia osób 60+ w poszczególnych gminach – tłumaczy Aneta Ganeczko, koordynatorka projektu „Profesjonalne Rady Seniorów na Mazowszu”.

 

Cele

1

Rozwijamy i wzmacniamy lokalne partnerstwa międzysektorowe na rzecz lepszego funkcjonowania społecznego osób starszych.

 

2

Wzmacniamy kompetencje merytoryczne i organizacyjne Rad oraz ich najbliższego otoczenia.

 

 

3

Budujemy merytoryczne partnerstwo pomiędzy Radą a zorganizowanymi środowiskami działającymi na rzecz seniorów.

 

4Wzmacniamy wokół Rady środowiska różnych interesariuszy, ucząc ich wzajemnej komunikacji, zwłaszcza artykułowania swoich potrzeb i oczekiwań wobec senioralnego samorządu i władz publicznych.

 

5

Pomagamy zaprezentować lokalnej społeczności wizerunek Rady i środowisk senioralnych jako zaangażowanych obywatelsko w lokalną społeczność.

 

6

Wypracowujemy wspólnie szczegółową koncepcję działania każdej z Rad Seniorów w latach kolejnych oraz strategii senioralnej dla gminy.

 

7Pomagamy poszerzyć kontakty zewnętrze i instytucjonalne Rad i całych grup, by mogły samodzielnie zdobywać nową wiedzą i oddziaływać skutecznie w skali ponadlokalnej.

 

8Dostarczamy wiedzę osobom mającym wpływ na zakładanie/działanie Rad i prowadzenie polityki senioralnej na temat praktyk funkcjonowania Rad.

 

 

Koordynatorki projektu:

Magdalena Bartecka – magdalena.bartecka@zaczyn.org
Aneta Ganeczko – aneta.ganeczko@zaczyn.org

Top